OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Małgorzata Figurska

Badania kliniczne a codzienna praktyka w terapii wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – doświadczenia własne

Clinical research and everyday practice in wet form of age-related macular degeneration therapy – own experiences OphthaTherapy 2014; 3(3): 158-164.
STRESZCZENIE

Neowaskularyzacja w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD, age-related macular degeneration) stanowi główną przyczynę utraty centralnego widzenia u chorych z tą patologią tylnego bieguna gałki ocznej i jednocześnie jedną z najważniejszych przyczyn prawnej ślepoty w Polsce i w innych krajach rozwiniętych. Terapia ranibizumabem pozostaje standardem w leczeniu wysiękowego AMD. W artykule przedstawiono przypadki chorych poddanych wieloletniej obserwacji i terapii ranibizumabem z zadowalającymi, trwałymi efektami czynnościowymi i morfologicznymi. Na podstawie badań klinicznych i piśmiennictwa opisano najczęstsze schematy terapii ranibizumabem obowiązujące w codziennej praktyce retinologicznej.

ABSTRACT

Neovascular age-related macular degeneration (AMD) is the leading cause of irreversible visual acuity loss in individuals with this pathology and also one of the most important causes of legal blindness in Poland and other developed countries. The intravitreal injection of ranibizumab continues to be the standard of care for the treatment of wet AMD. This article presents the cases of patients treated with ranibizumab and observed over the years, who demonstrated permanent positive effect of the drug on the functioning and morphology of the macula. Based on the clinical research and academic publications to date the most common treatment algorithms with ranibizumab, applied in everyday retinal practice, are described.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY