OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Aleksandra Sędzikowska

Demodekoza – patofizjologia, leczenie oraz ocena skuteczności terapii z zastosowaniem maści z metronidazolem oraz maści z tlenkiem rtęci

Demodicosis – pathophysiology, treatment and therapeutic efficacy of metronidazole ointment and mercury oxide ointment OphthaTherapy 2014; 2(2): 108-113.
STRESZCZENIE

U człowieka opisano dwa gatunki nużeńców: Demodex folliculorum oraz Demodex brevis. Stan chorobowy spowodowany obecnością nużeńca nazywa się nużycą lub demodekozą. W leczeniu demodekozy stosuje się m.in.: maść z metronidazolem, maść z tlenkiem rtęci, olejki eteryczne, iwermektynę albo Infectoscab. Celem pracy była ocena skuteczności leczenia demodekozy przy użyciu maści z tlenkiem rtęci oraz maści z metronidazolem. Do grupy, w której badano skuteczność leczenia maścią z tlenkiem rtęci, zakwalifikowano 49 pacjentów, a do grupy leczonej maścią z metronidazolem – 42 pacjentów. Materiał do badań stanowiły rzęsy pobrane od pacjentów. Za leczenie skuteczne uznawano przypadek, gdy u pacjenta podczas pierwszej lub kolejnej wizyty kontrolnej po leczeniu nie stwierdzono nużeńców w pobranym materiale. Skuteczność leczenia maścią z metronidazolem wyniosła 10%, natomiast maści z tlenkiem rtęci – 37%.

ABSTRACT

Two species known to infest humans are Demodex folliculorum and Demodex brevis. Infestation by Demodex sp. is known as demodicosis. Demodicosis is currently typically managed with a metronidazole ointment, mercury oxide ointment, essential oils, ivermectin or Infectosab (permethrinum 5%). The aim of the study was to efficacy of mercury oxide ointment and metronidazole ointment in the treatment of patients with demodicosis. The therapeutic efficacy of mercury oxide ointment was tested in 49 patients and metronidazole ointment in 42 patients. Material for this study were eyelashes collected from patients. Treatment was considered effective when patient on the first or subsequent control visit did not have any Demodex mites in eyelashes. The efficacy of mercury oxide ointment and metronidazole ointment was demonstrated in 37% and 10% of cases, respectively.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama