OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski

Wieloletnie doświadczenia z zastosowaniem ranibizumabu w leczeniu postaci wysiękowej AMD – przykłady kliniczne

Long-term experience with treatment of AMD with use of ranibizumab – clinical examples OphthaTherapy 2014; 2(2): 76-83.
STRESZCZENIE

Podejmowane od wielu lat próby leczenia wysiękowej postaci AMD zaowocowały opracowaniem i wprowadzeniem do praktyki klinicznej leków blokujących aktywność VEGF. Spośród obecnie dostępnych leków stosowany od ośmiu lat ranibizumab ma najmocniej udowodnione w badaniach klinicznych skuteczność i bezpieczeństwo. We własnym materiale kilku tysięcy iniekcji zaobserwowaliśmy minimalną liczbę działań niepożądanych, w tym żadnych poważnych niepożądanych działań leku. Przedstawiamy przypadki kliniczne pacjentów z wysiękową postacią AMD leczonych skutecznie w długim okresie za pomocą iniekcji doszklistkowych ranibizumabu. Lek ten obecnie stosujemy z powodzeniem nie tylko w wysiękowym AMD, ale także w czterech innych wskazaniach: BRVO, CRVO, DME i mCNV.

ABSTRACT

Years of trials of treating the wet form of AMD resulted in the development and introduction into clinical practice the VEGF-blocking drugs. Among the drugs currently available ranibizumab which is used for eight years now has the strongest evidence of its efficacy and safety, proved by large number of clinical studies. In our material of several thousand injections we have observed minimum number of adverse drug reactions and no serious adverse drug reactions. We are aiming to present the clinical examples of patients with neovascular AMD treated effectively with the injections of intravitreal ranibizumab in the long term of observation. Ranibizumab is currently used by us successfully not only in exudative AMD but also in four other treatment indications: BRVO, CRVO, DME and mCNV.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama