OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Anna Święch-­Zubilewicz, Joanna Dolar-­Szczasny, Jerzy Mackiewicz

Jak leczymy i dokąd zmierzamy w terapii AMD.

How do we treat and where do we go in AMD treatment OphthaTherapy 2014; 1(1): 4-­10.
STRESZCZENIE

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem dotyczy coraz większej liczby chorych po 50. r.ż., jednakże etiologia tego schorzenia nie została dotychczas dokładnie poznana. Terapie stosowane w wysiękowej postaci AMD, takie jak radioterapia, laseroterapia czy fototerapia dynamiczna, okazały się nieskuteczne i obecnie standardem w leczeniu tego schorzenia jest podawanie doszklistkowe leków z grupy antagonistów VEGF, takich jak ranibizumab, aflibercept czy off­label bewacyzumab. Preparaty powyższe nie likwidują jednak przyczyny AMD, ale mają głównie działanie objawowe. Przypuszczalna wieloczynnikowa etiologia AMD wskazuje na konieczność poszukiwania nowych metod leczenia tego schorzenia. W związku z tym w fazie badań są leki wpływające na układ immunologiczny, substancje neuroprotekcyjne, antyoksydacyjne, terapie genowe.

ABSTRACT

The number of patients with age­related macular degeneration in population over 50 increases constantly, however the exact etiology of that pathology is still not well known. Previously used wet AMD treatment methods such as radiotherapy, laser therapy or photodynamic therapy were not successful. Now the gold standard for wet AMD treatment is the use of intravitreally administered anti­VEGF antagonists such as ranibizumab, aflibercept or off­label bevacizumab. However these medications are directed against the symptoms and not the cause of described pathology. Probable multifactorial etiology of AMD needs further improvement in therapy of that disease. New immunomodulators, neuroprotectors, antioxidants as well as gene therapy is currently under investigations to improve AMD treatment

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY