OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Piotr Jurowski

Nowe spojrzenie na jakość wizualizacji podczas operacji wewnątrzgałkowych

A new look at the quality of visualization during intraocular surgery OphthaTherapy 2015; 4(8): 278-283.
STRESZCZENIE

Współczesny mikroskop operacyjny jest podstawowym urządzeniem niezbędnym do wykonania szerokiego zakresu operacji wewnątrzgałkowych, od którego oczekuje się najlepszej możliwej wizualizacji dla każdego typu procedury. Wysokiej klasy mikroskop okulistyczny gwarantuje nie tylko właściwą jakość obserwacji pola operacyjnego, lecz także większą swobodę i komfort podczas przeprowadzania operacji oraz mniejszy stres chirurga. Biorąc pod uwagę odmienność operacji w przednim i tylnym odcinku oka, należy podkreślić dwa ważne elementy, które odzwierciedlają jakość mikroskopu operacyjnego. W tym kontekście szczególnie istotna jest możliwość uzyskania stabilnego czerwonego refleksu o wysokiej jakości oraz odpowiednio dużego zakresu głębi ostrości.

ABSTRACT

Modern surgical microscope is the basic unit necessary to carry out a wide range of intraocular surgery, with as good visualization as it is possible for each type of procedure. High-quality microscope means not only the quality of observation within the surgical field but also greater comfort of surgery with lesser surgeon stress. Taking into account the diversity of operations in the anterior and posterior segment of the eye, one should pay close attention to two important elements that reflect the quality of surgical microscope e.g. the ability to obtain a stable, high-quality red reflex and a sufficiently large range of depth of focus.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY