OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Aneta Lewicka-Chomont, Wesam Taslaq, Kamila Nester-Ostrowska, Karolina Przytuła, Agnieszka Wilk

Skuteczność ranibizumabu w poszczególnych jednostkach chorobowych w praktyce klinicznej – opis przypadków

Effectiveness of ranibizumab in specific diseases in clinical practice – case studies OphthaTherapy 2015; 4(8): 265-269.
STRESZCZENIE

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, cukrzycowy obrzęk plamki czy zakrzep żyły siatkówki to główne schorzenia siatkówki, które bez wątpienia pogarszają widzenie i mają ogromny wpływ na jakość życia pacjentów. Przełom w leczeniu powyższych jednostek chorobowych stanowi wprowadzenie na rynek medyczny preparatów anty-VEGF w postaci iniekcji doszklistkowych. Osiągnięcie sukcesu terapeutycznego i zapobieganie całkowitej utracie widzenia wiąże się z koniecznością postawienia szybkiej diagnozy i wdrożenia terapii. Dzięki terapii opartej na doszklistkowych iniekcjach ranibizumabu jesteśmy w stanie zahamować proces chorobowy i wpłynąć na poprawę czynności siatkówki oraz ostrości widzenia. Daje to pacjentom nadzieje na powrót do codziennej aktywności i samodzielnego funkcjonowania.

ABSTRACT

Age-related macular degeneration, diabetic macular edema and retinal vein occlusion are main retinal diseases leading to vision impairment and having undoubtedly strong influence on patients’ quality of life. Treatment based on intravitreal injections of ranibizumab is a breakthrough therapy in ophthalmology. Access to early diagnosis and treatment can help achieve a therapeutic success and even prevent complete vision loss. Thanks to availability of intravitreal injections we are able to stop the progress of the disease and restore patients’ visual acuity. This gives patients hope to maintain they everyday activity.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY