OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Aneta Hill-Bator, Agata Pyziak

Znaczenie filtra światła niebieskiego w soczewkach wewnątrzgałkowych stosowanych w chirurgii zaćmy

Importance of blue light filter in intraocular lenses used in cataract surgery OphthaTherapy 2015; 2(6): 143-147.
STRESZCZENIE

Promieniowanie światła niebieskiego jako czynnik fototoksyczny może prowadzić do poważnego uszkodzenia siatkówki ludzkiego oka. W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie filtra światła niebieskiego w soczewkach wewnątrzgałkowych stosowanych w chirurgii zaćmy na podstawie aktualnych publikacji i badań klinicznych. Omówiono ważne aspekty dotyczące wpływu żółtych soczewek na ochronę siatkówki, z uwzględnieniem pacjentów narażonych na rozwój zwyrodnienia plamki żółtej (AMD, age-related macular degeneration) i proliferację komórek melanoma. Przedstawiono wpływ soczewek z filtrem światła niebieskiego na regulację rytmów okołodobowych, widzenie barwne, skotopowe, poczucie kontrastu oraz efekt blasku i olśnienia

ABSTRACT

The blue light radiation, which is undoubtedly a phototoxic factor, can lead to a serious damage of the retina. This article presents the importance of blue light filter in intraocular lenses used in cataract surgery based on current publications and clinical trials. The important aspects, concerning the impact of yellow lenses to protect the retina, including patients at risk of AMD and proliferation of melanoma cells were discussed. The impact of intraocular lenses with blue light blocker on the regulation of circadian rhythms, color and scotopic vision, a sense of contrast and glare effects were presented.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY