OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marta Misiuk-Hojło, Małgorzata Mulak

Simbrinza – pierwszy jaskrowy lek złożony bez β-blokera

Simbrinza – first glaucoma combination drug without β-blocker OphthaTherapy 2015; 2(6): 110-113.
STRESZCZENIE

Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty widzenia w krajach wysoko rozwiniętych, a stale zwiększająca się liczba chorych wymusza poszukiwanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę leków przeciwjaskrowych od pilokarpiny po najnowszy preparat złożony zawierający brynzolamid i brymonidynę w jednej formule. Zostały omówione randomizowane wieloośrodkowe badania kliniczne dotyczące nowego preparatu, z których wynika, że lek złożony brynzolamid + brymonidyna obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe skuteczniej niż dwie składowe leku aplikowane oddzielnie, a ponadto jest bezpieczny dla pacjenta. To pierwszy lek złożony niezawierający tymololu i dlatego szczególnie rekomenduje się go chorym, u których monoterapia nie normalizuje ciśnienia wewnątrzgałkowego, a istnieją przeciwwskazania do stosowania β-blokerów i prostaglandyn.

ABSTRACT

Glaucoma is one of the most frequent causes of visual loss in highly developed countries, whereas the continually increasing number of patients forces to search for new diagnostic and therapy methods. This article gives a short profile of antiglaucoma medications, from pilocarpine to the latest fixed combination of brinzolamide and brimonidine in one formula. Randomised clinical trials concerning the new preparation have been analysed, as they suggest that the brinzolamide with brimonidine combination reduces the intraocular pressure more effectively than either medication alone and is also safe for the patient. It is the first fixed combination without timolol, thus being highly recommended for those patients in whom monotherapy does not normalize the intraocular pressure and for whom β-blockers and prostaglandins are contraindicated.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY