OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Ewa Piotrowska, Agata Mikitiuk-Potyra

Postępowanie w zakrzepie żyły środkowej siatkówki z obrzękiem plamki

Treatment of retinal vein occlusion with macular edema OphthaTherapy 2015; 2(6): 105-109.
STRESZCZENIE

Zakrzep żyły siatkówki (RVO, retinal vein occlusion) i wynikające z niego powikłania stanowią obok makulopatii cukrzycowej najczęstszą naczyniową przyczynę upośledzenia widzenia na świecie. Postępowanie w RVO obejmuje identyfikację i leczenie czynników ryzyka oraz rozpoznanie i leczenie zagrażających upośledzeniu wzroku powikłań. Istotną rolę w leczeniu obrzęku plamki w RVO odgrywają iniekcje anty-VEGF. Fotokoagulacja może być skuteczna jedynie w leczeniu zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki.

ABSTRACT

Retinal vein occlusion (RVO) and the resulting complications of diabetic maculopathy are the next most common vascular cause of impaired vision in the world. Management of RVO include identification and treatment of risk factors, diagnosis and treatment of vision impairment threatening complications. An important role in the treatment of macular edema in RVO play injections of anti-VEGF.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY