OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Małgorzata Mulak, Dorota Szumny

Nowoczesna tonometria – więcej niż pomiar ciśnienia

Modern tonometry – more than pressure measurement OphthaTherapy 2016; 4(12): 250-253. DOI: 10.24292/01.ot.301216.02
STRESZCZENIE

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem Goldmanna, opisany po raz pierwszy w 1957 r., do dziś jest standardem. Jednak jego ograniczenia stały się podstawą licznych poszukiwań zmierzających do opracowania nowego tonometru, którego wyniki pomiarowe byłyby jak najmniej uzależnione od grubości rogówki i innych jej cech. Obecnie badane są urządzenia, które nie tylko mierzą ciśnienie wewnątrzgałkowe, ale także określają inne parametry, jakie mogą być użyteczne w codziennej praktyce okulistycznej. Jednym z nich jest bezkontaktowy tonometr aplanacyjny Reicherta, który wykonuje także analizę właściwości wiskoelastycznych rogówki. Zasada jego działania opiera się na podwójnej aplanacji pojedynczym strumieniem powietrza, co umożliwia ocenę współczynnika oporu rogówki oraz jej histerezy.

ABSTRACT

Goldmann tonometer intraocular pressure measurement was described in 1957, and is still the standard method in use. However, its limitations were the basis of numerous studies aimed to develop a new device whose dependence on factors such as the thickness and other characteristics of the cornea would be kept to a minimum. Currently, different devices are tested that do not only measure the intraocular pressurebut also define other parameters that may be useful in the daily practice of ophthalmology. These include non-contact applanation tonometer (ORA, Ocular Response Analyzer, Reichert), which performs the analysis of the viscoelastic properties of the cornea too. The principle of operation is based on a bidirectional applanation using a single stream of air, which enables assessment of the corneal resistance factor and corneal hysteresis

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY