OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Aleksandra Świerczyńska, Małgorzata Woś

  

Spadek zgłaszalności pacjentów ze schorzeniami okulistycznymi w czasie pandemii COVID-19 i konsekwencje tego zjawiska – doświadczenia własne

Decrease in reporting rates of patients with eye diseases during the COVID-19 pandemic and the consequences of this phenomenon – one-center's experiences OphthaTherapy 2020; 2(26): 149-154. DOI: 10.24292/01.OT.300620.9
STRESZCZENIE

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywarła duży wpływ nie tylko na funkcjonowanie podmiotów leczniczych, lecz także na stopień zaufania pacjentów do nich. W naszym ośrodku obserwujemy znacznie zmniejszoną zgłaszalność pacjentów zarówno na wizyty planowe, jak i niestety w stanach nagłych. Niesie to za sobą poważne konsekwencje dla powodzenia procesu leczniczego. W niniejszej pracy przedstawiamy dane statystyczne z naszego ośrodka oraz zebrane w ostatnim czasie przypadki, w których zwłoka pacjenta w poszukiwaniu pomocy lekarskiej mogła stanowić realne zagrożenie dla widzenia.

ABSTRACT

The SARS-CoV-2 pandemic has significantly impacted the activities of medical entities and patients’ confidence in them. In our ward, we observed a dramatic decrease in patients’ reporting rates for both scheduled visits and unfortunately emergencies. This has had serious consequences for the success of the healing process. This paper presents statistical data from our ward and recent cases in which a patient's delay in seeking medical help could pose a serious threat to vision.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY