OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Piotr Jurowski, Monika Chwiałkowska-Karam, Łukasz Konopka

  

Głęboka sklerotomia wysokiej częstotliwości – metoda minimalnie inwazyjnej chirurgii jaskry otwartego kąta przesączania – prospektywne badanie kliniczne

High-frequency deep sclerotomy: a minimally invasive surgical option for the treatment of open-angle glaucoma OphthaTherapy 2020; 2(26): 116-121. DOI: 10.24292/01.OT.300620.5
STRESZCZENIE

Cel pracy: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zabiegu fakoemulsyfikacji z głęboką sklerotomią wysokiej częstotliwości u pacjentów ze współistniejąca zaćmą i z jaskrą otwartego kąta. Materiał i metody: Dziewięciu chorych, w wieku średnio 77 lat, poddano łączonemu zabiegowi fakoemulsyfikacji i głębokiej sklerotomii wysokiej częstotliwości. Oceniono zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz liczbę stosowanych miejscowych leków przeciwjaskrowych. Wyniki przedstawiono jako średnią arytmetyczną z odchyleniem standardowym i poddano analizie statystycznej testem t-Studenta. Za istotne wartości przyjęto p < 0,05. Wyniki: W 6. miesiącu po operacji u wszystkich chorych obserwowano obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego z wyjściowego średnio 23,56 ± 2,7 mmHg do 16,89 ± 1,54 mmHg. U czterech chorych całkowicie odstąpiono od podawania leków przeciwjaskrowych, a u pięciu zredukowano ich liczbę. Średnia liczba leków przed operacją i po niej wyniosła odpowiednio 2,44 ± 0,53 i 0,67 ± 0,71. Oprócz niewielkiego krwistka w komorze przedniej nie obserwowano poważnych powikłań śród- i pooperacyjnych. Wniosek: Uzyskano istotną redukcję ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zmniejszenie lub zaprzestanie stosowania leczenia zachowawczego u znacznego odsetka osób wskazuje, że mikroinwazyjna operacja w postaci głębokiej sklerotomii wysokiej częstotliwości wykonana łącznie z operacją fakoemulsyfikacji jest skuteczną metodą leczenia chirurgicznego chorych z jaskrą otwartego kąta przesączania.

ABSTRACT

Purpose: To investigate the safety and efficacy of high-frequency deep sclerotomy combined with phacoemulsification in open-angle glaucoma patients with concomitant cataracts. Materials and methods: Nine patients (mean age = 77 years) underwent combined high-frequency deep sclerotomy with phacoemulsification. The main outcome measures were intraocular pressure and the number of ocular hypotensive eyedrops. The results are presented as arithmetic means and standard deviations. The data were analyzed using Student’s t-test. Values of p < 0.05 were considered statistically significant. Results: Mean preoperative intraocular pressure was 23.56 ± 2.7 mmHg. After 6 months, the follow-up average intraocular pressure was 16.89 ± 1.54 mmHg. Four patients did not require any topical glaucoma medication until their last follow-up. Five patients were able to reduce the number of intraocular pressure-lowering medications. The number of glaucoma medications was 2.44 ± 0.53 and 0.67 ± 0.71 before and after surgery, respectively. No serious complications were observed during the surgical procedure itself or in the postoperative period, with the exception of mild intraoperative hyphema. Conclusion: Intraocular pressure after surgery was significantly lower than at baseline. A substantial proportion of patients was able to discontinue or reduce intraocular pressure-lowering medications. High-frequency deep sclerotomy combined with cataract surgery is a safe and effective minimally invasive procedure for the treatment of open-angle glaucoma.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY