OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Piotr Fryczkowski

 

Leczenie zespołu suchego oka za pomocą kwantowego rezonansu komórkowego

Biomolecular quantum resonance in the treatment of dry eye disease OphthaTherapy 2020; 1(25): 66-70. DOI: 10.24292/01.OT.310320.10
STRESZCZENIE

Zrównoważenie składu łez, a co za tym idzie – przywrócenie homeostazy powierzchni oka jest trudne do osiągnięcia. Wpływają na to złożoność składu łez, różnorodność gruczołów wydzielniczych, a także skomplikowane i nie do końca poznane interakcje oddziałujące na skład, jakość i ilość łez. Zastosowanie technologii kwantowego rezonansu komórkowego – Biomolecular Quantum Resonance Rexon EyeTM (Resono Ophthalmic, Włochy) – opiera się na dostarczaniu kwantów (porcji) energii elektromagnetycznej wysokich częstotliwości (4–64 MHz) i niskich mocy, które wchodząc w interakcje z transportem jonów, białek błon komórkowych, a także oddziałując na same komórki, zmieniają ich działanie. Zastosowanie nowej technologii w leczeniu zespołu suchego oka dołącza do istniejących zastosowań kwantowego rezonansu komórkowego, takich jak: chirurgia, leczenie ran, leczenie złamań kości, a także leczenie bólu.

ABSTRACT

Balancing the composition of tears and, consequently, restoring the homeostasis of ocular surface, is difficult to achieve. This is due to the complex composition of tears, the variety of secretory glands involved, as well as complex and not fully understood interactions affecting the composition, quality, and quantity of tears. The application of Biomolecular Quantum Resonance technology Rexon EyeTM (Resono Ophthalmic, Italy) is based on providing quantum (portions) of high-frequency electromagnetic energy (4–64 MHz) at low power whose interaction with the transport of ions, proteins of cell membranes, and cells changes cell performance. The use of new technology in the treatment of dry eye syndrome combines existing applications of Biomolecular Quantum Resonance such as surgery, treatment of wounds, treatment of bone fractures, as well as treatment pain.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY