OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Adam Cywiński

 

Chirurgia plastyczna tęczówki. Część 2. Chirurgia z użyciem implantów tęczówkowych oraz techniki łączone. Opisy przypadków

Iris plastic surgery. Part 2. Surgery with iris implants and combined techniques. A case series report OphthaTherapy 2020; 1(25): 59-65. DOI: 10.24292/01.OT.310320.09
STRESZCZENIE

Artykuł opisuje możliwości oraz wskazania do chirurgicznej korekcji ubytków tęczówki z użyciem implantów tęczówkowych oraz ich połączeń z techniką szycia tęczówki na przykładzie pięciu przypadków pacjentów z materiału własnego autora. Wszyscy z nich wyrazili świadomą zgodę na przeprowadzone procedury medyczne. Używając implantów tęczówki częściowych oraz całkowitych, a także sztucznej tęczówki, można skorygować praktycznie wszystkie ubytki oraz niedoskonałości tęczówki. Według autora implanty tęczówki powinny być stosowane w korekcji tych ubytków, których nie można uzupełnić z użyciem technik szycia. W niniejszej pracy przedstawiono pięć przypadków chirurgicznej rekonstrukcji zarówno wrodzonych, jak i nabytych defektów tęczówki.

ABSTRACT

The article describes possibilities and indications for surgical correction of iris defects using artificial implants and their combinations with suture techniques in five cases from the author's own material. All patients gave informed consent for medical procedures. Using partial or total implants of the iris, including artificial iris, we can correct almost all iris losses and imperfections. Iris implants should be considered if simple suture of the iris is insufficient in obtaining the intended effect. This article presents five cases of surgical iris reconstrucion both in congential and acquired iridial defects.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY