OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Piotr Kanclerz, Katarzyna Przewłócka

 

Zespół rozdęcia torebki soczewki – rzadkie powikłanie po operacji zaćmy

Capsular bag distension syndrome: an uncommon complication following cataract surgery OphthaTherapy 2020; 1(25): 46-50. DOI: 10.24292/01.OT.310320.07
STRESZCZENIE

Zespół rozdęcia torebki soczewki jest rzadkim powikłaniem po operacji usunięcia zaćmy, które może się rozwinąć nawet wiele lat po zabiegu. Do głównych objawów zalicza się nagłe lub stopniowe przesunięcie wady refrakcji w kierunku krótkowzroczności, a w przypadku zmętnienia płynu wewnątrztorebkowego również pogorszenie ostrości wzroku. Optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka oka może potwierdzić rozpoznanie, pomocne może być także obrazowanie kamerą Scheimpfluga bądź biomikroskopią ultradźwiękową. Za złoty standard leczenia uznaje się kapsulotomię tylną (ewentualnie przednią) laserem Nd:YAG. Korzyścią z leczenia chirurgicznego jest możliwość całkowitego usunięcia płynu wewnątrztorebkowego. W poniższej pracy przedstawiono współczesną klasyfikację, metody diagnostyczne i zasady postępowania w zespole rozdęcia torebki soczewki.

ABSTRACT

Capsular bag distension syndrome is an uncommon complication following cataract extraction, which may occur even several years after surgery. The main symptoms include a gradual or sudden development of myopia and – in cases with opaque intracapsular fluid – a decrease in visual acuity. Anterior segment-optical coherence tomography is useful in confirming the diagnosis, however, Scheimpflug imaging or ultrasound biomicroscopy can also be considered. Nd:YAG posterior (or anterior) capsulotomy is an established treatment method. An advantage of surgical treatment is the feasibility of removing the intracapsular fluid completely. This article presents the modern classification, diagnostic methods and principles of management in the capsular bag distension syndrome.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY