OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski

 

Jaskra złośliwa: nowe poglądy na etiopatogenezę i postępowanie

Malignant glaucoma: new views on its etiopathogenesis and management OphthaTherapy 2019; 3(23): 160-167. DOI: 10.24292/01.OT.300919.02
STRESZCZENIE

Jaskra złośliwa jest rzadkim, ale poważnym powikłaniem operacji wewnątrzgałkowych. Najczęściej pojawia się po penetrujących zabiegach przeciwjaskrowych, ale może także wystąpić po każdej procedurze wewnątrzgałkowej. Jej obecność niosła ze sobą złą prognozę i bardzo wysokie ryzyko bolesnej ślepoty. Istotę choroby stanowi nieprawidłowy przepływ cieczy wodnistej w kierunku ciała szklistego, który doprowadza do przemieszczenia przepony soczewkowo- tęczówkowej lub tęczówkowo-szklistkowej ku przodowi i do zamknięcia kąta przesączania. Celem leczenia jest przywrócenie prawidłowego przepływu cieczy wodnistej i poprawa stosunków anatomicznych w gałce ocznej. W leczeniu stosowane są metody farmakologiczne (leki hamujące wytwarzanie cieczy wodnistej, cykloplegiki, leki osmotycznie czynne), techniki laserowe i chirurgiczne. Dzięki wprowadzeniu nowych technik operacyjnych, jak zonulokapsulohialoidowitrektomia, rokowanie w przypadku wystąpienia tego powikłania znacząco się poprawiło.

ABSTRACT

Malignant glaucoma is a rare but serious complication of intraocular surgery. Most frequently it occurs after penetrating antiglaucoma procedures, but may also be present after intraocular procedures. Its presence ia associated with very bad prognosis with high risk of painful blindness. The essence of this disease is abnormal aqueous flow to vitreous cavity with leads to the forward displacement of iridolenticular or iridovitreal diaphragm and anterior angle closure. The crucial aim of treatment is to reverse abnormal aqueous flow and improve anterior segment anatomical relationships. Medical therapy (aqueous suppressants, cycloplegics, hyperosmotic agents), lasers techniques and surgery are used for this treatment. Due to the development of new surgical techniques the prognosis for malignant glaucoma has significantly improved.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY