OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Maria Turska

Ocena funkcjonalna widzenia u dzieci w aspekcie przygotowania do rehabilitacji wzroku

Functional vision assessment in children as part of the preparation for low vision rehabilitation therapy OphthaTherapy 2016; 3(11): 180-184.
STRESZCZENIE

Rehabilitacja wzroku u dziecka jako forma terapii i usprawniania procesu widzenia opiera się na założeniu, że umiejętność widzenia nie jest nam dana, lecz wyuczona. Proces rozwoju widzenia przebiega etapowo. Rehabilitacja ma pomóc osiągnąć kolejne etapy. Do podjęcia działań rehabilitacyjnych konieczna jest ocena poziomu resztek widzenia, nazywana oceną funkcjonalną. Dostarcza ona także informacji o czynnikach zewnętrznych, które można modyfikować i odpowiednio dostosowywać w procesie rehabilitacji.

ABSTRACT

Vision rehabilitation in children, as a form of therapy and vision improvement process, is based on the assumption that the ability to see is not given to us, but instead it is something that can be learnt and acquired. Vision development process consists of some stages. Rehabilitation is designed to help achieve the consecutive stages. To begin rehabilitation activities, it is necessary to assess the level of residual vision, and the assessment is called functional vision assessment. Functional assessment provides information on the external factors that can be influenced and duly adjusted in the course of rehabilitation.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY