OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Magdalena Derebecka, Andrzej Grzybowski

 

Rehabilitacja dzieci słabowidzących – metody i ich skuteczność

Rehabilitation of visually impaired children – methods and their effectiveness OphthaTherapy 2019; 2(22): 132-136. DOI: 10.24292/01.OT.300619.10
STRESZCZENIE

Upośledzenie widzenia w dzieciństwie często ma wpływ na całe życie. Słabowidzące dzieci i ich rodzice doświadczają ogromnych wyzwań związanych z ogólnym rozwojem i dążeniem do samodzielności. Działania zmierzające do uzyskania jak najwyższego poziomu funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społecznym zapewniają tym dzieciom wysoką jakość życia, a żeby to osiągnąć, powinny mieć one dostęp do najskuteczniejszych programów rehabilitacyjnych. W opracowaniu przedstawiono analizę skuteczności interwencji rehabilitacyjnych u dzieci słabowidzących, które prowadzą do poprawy ich umiejętności i jakości życia. Wyniki sugerują, że obozy sportowe, pomoce dla słabowidzących i szkolenia w zakresie ich stosowania oraz programy higieny jamy ustnej mogą skutecznie poprawić funkcjonowanie, a także elementy uczestnictwa i jakość życia dzieci niepełnosprawnych wzrokowo. Z powodu szybkiego tempa rozwoju nowych technologii, małej liczebności badanych grup oraz niewielkiej liczby badań wysokiej jakości wyniki należy interpretować ostrożnie, a przyszłe badania powinny się koncentrować na terapiach, których skuteczność jest nadal niejasna.

ABSTRACT

Vision impairment in childhood often has an impact on whole life. Low vision children and their parents face enormous challenges related to general development and independence. Activities aimed at the highest possible level of functioning and participation in society provide these children with a high quality of life, and to achieve this, children should have the right to the most effective rehabilitation programs. The study presents an analysis of the effectiveness of rehabilitation interventions in visually impaired children, which lead to improvement of their skills and quality of life. The results suggest that sports camps, aids for the visually impaired and training in their use, and oral hygiene programs can effectively improve the functioning and participation and quality of life of visually impaired children. Due to the rapid development of new technologies, the small size of the study groups and the small number of high-quality studies, the results should be interpreted with caution, and future research should focus on therapies where efficacy is still unclear.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY