OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Paweł Klonowski, Agata Prokopiuk

 

Zastosowanie wewnątrzgałkowych wieloogniskowych soczewek torycznych w korekcji prezbiopii oraz astygmatyzmu rogówkowego w chirurgii zaćmy – analiza wyniku refrakcji i stabilności osiowej soczewki AcrySof® IQ PanOptix TFNTx

Application of intraocular multifocal toric lenses in the correction of presbyopia and corneal astigmatism in cataract surgery – analysis of the refraction outcome and axial stability of the AcrySof® IQ PanOptix TFNTx Intraocular Lens OphthaTherapy 2019; 2(22): 121-126. DOI: 10.24292/01.OT.300619.08
STRESZCZENIE

Cel: Celem pracy jest ocena wyników ostrości wzroku do dali, bliży i odległości pośredniej, refrakcji obiektywnej, keratometrii rogówkowej oraz stabilności rotacyjnej soczewki u pacjentów poddanych operacji zaćmy z implantacją wieloogniskowej soczewki torycznej AcrySof® IQ PanOptix TFNTx w rocznym okresie obserwacji. Materiał i metody: Do badania włączono 20 oczu 14 pacjentów. Poddano ich operacji zaćmy metodą koaksjalnej fakoemulsyfikacji z szerokością cięcia rogówkowego 2,2 mm oraz z implantacją soczewki AcrySof® IQ PanOptix TFNTx. Przed zabiegiem oceniono ostrość wzroku do dali bez korekcji i z najlepszą korekcją, refrakcję obiektywną oraz keratometrię rogówkową. 12 miesięcy po operacji oceniono ostrość wzroku do dali bez korekcji i z najlepszą korekcją, ostrość wzroku do odległości pośredniej bez korekcji, ostrość wzroku do bliży bez korekcji, refrakcję obiektywną, keratometrię rogówkową oraz stabilność rotacyjną implantu w torebce. Wyniki: W rocznym okresie obserwacji zanotowano istotną statystycznie poprawę ostrości wzroku do dali bez korekcji i z najlepszą korekcją (p = 0,005 oraz p = 0,016). Nie zaobserwowano istotnej statystycznie zmiany w wielkości keratometrii rogówkowej w południku płaskim i stromym (p = 0,94 oraz p = 0,63) oraz w wielkości cylindra rogówkowego (p = 0,49). Odnotowano istotne statystycznie zmniejszenie mocy cylindrycznej w refrakcji obiektywnej (p = 0,002). Średnie odchylenie osi wszczepionej soczewki od zaplanowanej osi implantacji wyniosło 2,51°. Nie zaobserwowano powikłań śród- ani pooperacyjnych u żadnego z pacjentów. Wnioski: Implantacja wieloogniskowej torycznej soczewki AcrySof® IQ Pan- Optix TFNTx jest bezpiecznym i efektywnym sposobem leczenia prezbiopii współistniejącej z astygmatyzmem rogówkowym w trakcie operacji zaćmy.

ABSTRACT

Purpose: To evaluate distance, near and intermediate visual acuity, objective refraction, corneal keratometry and rotational stability after cataract surgery with an implantation of multifocal toric AcrySof® IQ PanOptix TFNTx intraocular lens in one-year follow-up. Material and methods: A total of 20 eyes of 14 patients underwent 2.2 mm coaxial cataract surgery with an implantation of AcrySof® IQ PanOptix TFNTx intraocular lens. Before surgery uncorrected and best-corrected distance visual acuity, objective refraction and corneal keratometry were evaluated. Twelve months after the surgery uncorrected and best-corrected distance visual acuity, uncorrected near and intermediate visual acuity, objective refraction, corneal keratometry and rotational stability of the implant were analyzed. Results: One year after the surgery there was statistically significant improvement of uncorrected and best-corrected distance visual acuity (p = 0.005 and p = 0.016). There was no significant change in corneal keratometry in flat and steep meridian (p = 0.94 and p = 0.63) and keratometric cylinder (p = 0.49). There was statistically significant decrease in objective refraction cylinder (p = 0.002). The mean rotation of an implanted intraocular lens axis was 2.51°. There were no intra- and post-operative complications in any of the patients. Conclusions: AcrySof® IQ PanOptix TFNTx intraocular lens implantation is a safe and effective method to correct presbyopia coexisting with corneal astigmatism during cataract surgery.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY