OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Małgorzata Mulak

 

Rozszerzona diagnostyka jaskry

Extended glaucoma diagnostics OphthaTherapy 2019; 2(22): 71-77. DOI: 10.24292/01.OT.300619.02
STRESZCZENIE

Rozpoznanie neuropatii jaskrowej opiera się na stwierdzeniu typowych zmian w obrazie tarczy nerwu II, polu widzenia oraz badaniach obrazowych. Koniecznymi elementami badania są także pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem aplanacyjnym Goldmanna i wykonanie gonioskopii. W niejasnych przypadkach, np. jaskry przedperymetrycznej, jaskry normalnego (niskiego) ciśnienia, towarzyszącej wysokiej krótkowzroczności czy też trudnych do oceny atypowych tarcz (druzy, natarczowe włókna rdzenne), rutynowe badania mogą się okazać niewystarczające. W niniejszym artykule przedstawiono rzadziej stosowane metody diagnostyczne, które mogą być pomocne w ustaleniu rozpoznania i dalszym prowadzeniu pacjenta.

ABSTRACT

Glaucomatous neuropathy diagnosis is based on recognizing typical changes in the optic disc image, the visual field, and imaging tests. A necessary part of the process is also an intraocular pressure examination (with a Goldmann applanation tonometer) and gonioscopy. In some particularly ambiguous cases, e.g., preperimetric glaucoma, low-tension glaucoma, high concomitant myopia, or difficult to evaluate atypical optic disc images (drusens, myelinated nerve fibres), routine examinations may not suffice. The following article presents less common diagnostic methods which may be useful in determining the patient’s condition and further treatment.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY