OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Małgorzata Karolczak-Kulesza, Sonia Pecold-Zielińska, Jarosław Kocięcki

Rola preparatów złożonych w prowadzeniu pacjentów z jaskrą. Leki złożone a monoterapia

The role of the fixed-combination drugs in glaucoma treatment. Fixed-combination drugs versus monotherapy OphthaTherapy 2016; 1(9): 13-17.
STRESZCZENIE

Jaskra dotyka miliony ludzi. Choroba ta jest jedną z głównych przyczyn utraty widzenia na świecie. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe często towarzyszy jej progresji. Obecnie istnieje wiele metod terapeutycznych w leczeniu jaskry, ale to terapia miejscowa pozostaje leczeniem pierwszego rzutu. W artykule autorzy przedstawiają, jak ważną rolę w prowadzeniu pacjentów odgrywa leczenie wieloskładnikowymi preparatami złożonymi, gdy monoterapia jest nieskuteczna i niewystarczająca w redukcji ciśnienia wewnątrzgałkowego. Omówione zostały zalety terapii złożonej – jej skuteczność, tolerancja, wpływ na przewlekłe stosowanie i współpracę pacjenta z lekarzem. Zwrócono uwagę na najnowszy lek złożony (brimonidyna + brinzolamid), jedyny niemający w swoim składzie β-blokera. Ma to ogromne znaczenie dla pacjentów, u których terapia timololem jest przeciwwskazana.

ABSTRACT

Glaucoma affects millions of individuals. This disease is one of the leading causes of blindness. Elevated intraocular pressure often associates with glaucoma progression. Nowadays, there are lots of therapeutic methods of glaucoma treatment, but topical therapy remains first choice treatment. In this article, the authors present how important role is multiple medications in the treatment of patients, when monotherapy is ineffective and insufficient in intraocular pressure reduction. The advantages of fixed-combination drugs – their effectiveness, tolerability, influence on chronic persistence and adherence have been analyzed. The attention was drawn to one of the novel fixed-combination drug (brimonidine + brinzolamide), the only one without β-blocker. It is really important for patients, for whom timolol therapy is contraindicated.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY