OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Andrzej Grzybowski, Piotr Kanclerz

 

Chirurgiczne metody leczenia prezbiopii

Surgical methods for correcting presbyopia OphthaTherapy 2018; supl. 2: 29-33 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.04
STRESZCZENIE

W ostatnich latach obserwujemy intensywny rozwój technik chirurgicznej korekcji prezbiopii. Monowizja jest metodą powszechnie stosowaną w chirurgii refrakcyjnej oraz chirurgii zaćmy, polegającą na celowym wytworzeniu różnowzroczności. W procedurach chirurgii refrakcyjnej korekcja prezbiopii może być uzyskana poprzez zastosowanie mikro- lub minimonowizji, wytworzenie stref o różnej mocy optycznej, a także zwiększenie głębi ostrości poprzez indukcję aberracji sferycznej. W chirurgii zaćmy stosowane są soczewki jedno-, dwu-, trzy- oraz wieloogniskowe refrakcyjne lub dyfrakcyjne, w tym soczewki o zwiększonej głębi ostrości. Możliwe jest również wykonanie refrakcyjnej wymiany soczewki lub wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej fakijnej, zwłaszcza przy współistniejącej dużej wadzie refrakcji.

ABSTRACT

In the recent years a significant development in surgical methods for correcting presbyopia is observed. Monovision is commonly applied in corneal refractive surgery and lens surgery, in order to induce anisometropia. In corneal refractive surgery correction of presbyopia can be achieved with micro- or mini-monovision, creating a multifocal profile or by increasing depth of focus due to induction of spherical aberration. In lens surgery mono-, bi-, tri and multifocal refractive or diffractive lenses are used, including extended depth-of-focus lenses. Another potential option is refractive lens exchange or implantation of a phakic intraocular lens, particularly in patients with a high refractive errors.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY