OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Arleta Waszczykowska

 

Możliwości współczesnej kontaktologii

Advantages of contemporary contactology OphthaTherapy 2018; supl. 1: 31-36 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.07
STRESZCZENIE

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój kontaktologii to dopiero zapowiedź prawdziwego przełomu w korekcji optycznej wad wzroku. Projekty nowoczesnych soczewek kontaktowych daleko wykraczają poza podstawowe wskazania do ich aplikacji. Wśród wskazań terapeutycznych na uwagę zasługuje udział soczewek w ograniczeniu postępu krótkowzroczności oraz rehabilitacji osób słabowidzących. Obiecujące wydają się badania nad użyciem soczewek kontaktowych do pomiaru stężenia biomarkerów w filmie łzowym, co pozwoli na wczesną diagnostykę i monitorowanie chorób ogólnych. Prawdopodobnie już niedługo będziemy mogli aplikować soczewki jako nośnik leku z określoną, indywidualnie dopasowaną kinetyką uwalniania środka leczniczego. Gwałtowny rozwój elektroniki i miniaturyzacji powoduje, że era inteligentnych soczewek staje się coraz bardziej prawdopodobna i bliższa.

ABSTRACT

The dynamic development of contactology observed in recent years is the announcement of a real breakthrough in optical correction of visual defects. The projects of modern contact lenses go far beyond the basic indications for their application. Among the therapeutic indications, the participation of lenses in limiting the progress of myopia and the rehabilitation of the visually impaired deserve attention. The research on the use of contact lenses to measure tear film biomarkers seems promising, which will allow early diagnosis and monitoring of general diseases. Probably soon we will be able to apply the lenses as a drug carrier with a specific, individually matched release drug kinetics. The rapid development of electronics and miniaturization causes that era of intelligent lenses appears more probable and closer.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama