OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Magdalena Dalz, Marcin Stopa, Jaromir Wasyluk, Marek E. Prost

 

Inne choroby pasożytnicze przedniego odcinka oka

Other parasite diseases of anterior segment of the eye DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.06 OphthaTherapy 2018; supl. 1: 26-30
STRESZCZENIE

Turystyka egzotyczna dostarcza nam wiele radości, ale może się również wiązać z poważnymi powikłaniami ze strony narządu wzroku. Pasożyty rozwijają się w organizmie przez wiele miesięcy, a nawet lat, zanim wywołają określone objawy zakażenia. Zapalenie przedniego odcinka może się wiązać ze spożyciem zanieczyszczonego pożywienia, z ukąszeniem przez zakażonego owada lub bezpośrednim kontaktem podrażnionego oka z pasożytem. Do powikłań infestacji pasożytami ze strony przedniego odcinka oka zaliczamy: zapalenie tkanek oczodołu (niekiedy z uczuciem ciała obcego wynikającym z obecności dojrzałego osobnika), zapalenie rogówki, przekrwienie, świąd i zapalenie spojówek, obecność pasożyta pod spojówką lub w komorze przedniej, zapalenie błony naczyniowej, ropostek, krwistek oraz zaniki tęczówki. W diagnostyce różnicowej nietypowego klinicznie zapalenia przedniego odcinka należy uwzględnić zakażenie pasożytami nawet w przypadku, gdy pacjent nie przebywał w obszarach endemicznych, zakażenie pasożytem może bowiem nastąpić w wyniku kontaktu z wektorem uwolnionym po transporcie lotniczym lub morskim.

ABSTRACT

Exotic tourism provides us with a lot of fun, but it can also be associated with serious eye complications. Parasites develop in the body for many months or even years before they cause specific symptoms of infection. Inflammation of the anterior segment may be associated with the consumption of contaminated food, bite by an infected insect or direct contact of the irritated eye with the parasite. Complications with parasites from the anterior segment of the eye include: orbital tissue inflammation (sometimes with the feeling of a foreign body resulting from the presence of a mature parasite), keratitis, hyperemia, pruritus and conjunctivitis, presence of a parasite under the conjunctiva or in the anterior chamber, uveitis, hypopyon, hyphema and iris atrophy. In differential diagnosis of clinically atypical anterior segment infection, parasite infections should be considered, even in the case where the patient was not in endemic areas, parasite infestation may occurr as a result of contact with the vector released after air or sea transport.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama