OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marek Rostkowski

Trabekuloplastyka w trybie mikropulsów – doświadczenia własne

Micropulse trabeculoplasty – own results OphthaTherapy 2017; 3(15): 168-171. DOI: 10.24292/01.OT.290917.07
STRESZCZENIE

Wprowadzenie technologii mikropulsu w laseroterapii siatkówki stworzyło możliwość zastosowania tej metody również w terapii jaskry. Trabekuloplastyka wykonana w trybie mikropulsów (MLT) cechuje się skutecznością porównywalną ze skutecznością dotychczas stosowanych zabiegów ALT i SLT. Nie obserwuje się żadnych istotnych klinicznie powikłań miejscowych, a zabieg może być wielokrotnie powtarzany. Trabekuloplastyka MLT może być stosowana jako terapia pierwszego wyboru oraz jako uzupełnienie bądź zastąpienie farmakoterapii.

ABSTRACT

Implementation of the micropulse technology in retinal laser therapy has led to the application of the method glaucoma treatment as well. Effectiveness of MicroPulse Laser Trabeculoplasty (MLT) is comparable to the previous ALT and SLT procedures. The therapy may be considered as first-line treatment or as a replacement or supplementation of the eye drop therapy.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY