OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Anna Wyszyńska

Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów z jaskrą

Non-compliance in glaucoma patients OphthaTherapy 2017; 3(15): 138-141. DOI: 10.24292/01.OT.290917.02
STRESZCZENIE

Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich w terapii jaskry ogranicza skuteczność leczenia i prowadzi do progresji choroby. Cel: Analiza współpracy pacjentów z jaskrą metodami subiektywną i obiektywną. Materiał i metody: Badaniem objęto 127 pacjentów z jaskrą. Subiektywna ocena compliance została przeprowadzona przy użyciu ankiety złożonej z 2 pytań. Odpowiedzi 28 pacjentów zostały dodatkowo zweryfikowane za pomocą urządzenia Travalert Dosing Aid®. Wyniki: Stosowanie się do zaleceń oszacowane za pomocą aparatu Travalert® było dużo niższe niż określone w ankiecie (57% vs 93%; p = 7,896 × 10-16). Wnioski: Lekarze leczący jaskrę powinni mieć świadomość, że subiektywna metoda pomiaru compliance jest niemiarodajna. Nie należy podejmować decyzji terapeutycznych wyłącznie na podstawie wyników kwestionariusza samooceny.

ABSTRACT

Non-compliance in glaucoma therapy lowers the efficacy of the treatment and leads to progression of the disease. Aim of the study: The aim of the study was to analize the compliance of glaucoma patients with subjective and objective methods. Material and methods: The study was conducted in a group of 127 glaucoma patients. Subjective compliance was studied with the use of a short survey consisting of 2 questions. Compliance of 28 patients was additionally assessed with the use of an electronic measuring tool Travalert Dosing Aid. Results: The real compliance measured with Travalert Dosing Aid was much lower than what was declared in the survey (57% vs. 93%; p = 7.896 × 10-16). Conclusions: Glaucoma professionals must be aware that surveys tend to overestimate compliance. Decisions in glaucoma management should not be based only on patients’ self reported compliance.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY