OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Wojciech Lubiński, Marta Kirkiewicz, Joanna Karaśkiewicz

Elektroretinogram stymulowany wzorcem oraz fotopowa negatywna odpowiedź w diagnostyce jaskry

Pattern electroretinography and photopic negative response in glaucoma diagnostics OphthaTherapy 2017; 2(14): 73-80. DOI: 10.24292/01.ot.300617.01
STRESZCZENIE

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie danych z najnowszej literatury i doświadczeń własnych dotyczących roli elektroretinogramu stymulowanego wzorcem (PERG) oraz fotopowej negatywnej odpowiedzi (PhNR) w diagnostyce jaskry. Wyniki tych badań wykazują, że redukcja amplitudy PERG jest wskaźnikiem konwersji do pełnoobjawowej jaskry i przyspieszonej progresji ścieńczenia włókien nerwowych siatkówki u pacjentów z podejrzeniem jaskry. Za pomocą PERG i PhNR można wykryć zaburzenia funkcji siatkówki w jaskrze w momencie, gdy wyniki rutynowych badań diagnostycznych są niemiarodajne bądź mieszczą się w granicach normy. PERG i PhNR stanowią dowód na odwracalność dysfunkcji komórek zwojowych siatkówki. Badania te mogą służyć także jako wskaźnik dobrze dobranego leczenia obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe (CWG). Przy podejrzeniu jaskry normociśnieniowej PERG może być jedynym wskaźnikiem zaburzenia funkcji komórek zwojowych siatkówki i stanowić podstawę włączenia leczenia obniżającego CWG.

ABSTRACT

The aim of this article is to present data from recent literature and our own experience with respect to the role of pattern electroretinography (PERG) and photopic negative response (PhNR) in glaucoma diagnosis. The results of these studies show that PERG amplitude reduction is an indicator of conversion to manifest glaucoma and a predictor of increased rate of progression of retinal nerve fiber layer (RNFL) thinning in patients with glaucoma suspicion. PERG and PhNR are capable of detecting decreased retinal function when the results of routine diagnostic examinations are still within normal ranges or borderline. PERG and PhNR may also serve to confirm retinal function improvement. Both tests may also serve as an indicator of well-selected IOP-lowering therapy. In patients suspected of normal-tension glaucoma, PERG may be the only indicator of RGCs dysfunction and may be the diagnostic basis for the inclusion of IOP-lowering therapy.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY