OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Jagna Sobierajewicz, Monika Czaińska

Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w układzie wzrokowym

Application of transcranial direct current stimulation in the visual system OphthaTherapy 2017; 1(13): 56-61. DOI: 10.24292/01.ot.310317.09
STRESZCZENIE

System wzrokowy może ulegać zmianom neuroplastycznym – zarówno indukowanym, jak i spontanicznym. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym jest metodą umożliwiającą bezpośrednią modulację pobudliwości kory mózgowej u ludzi oraz zwierząt. Badania wykazały skuteczność tej metody w modulacji pobudliwości korowej w obrębie kory potylicznej mózgu. Wykorzystanie przezczaszkowej stymulacji prądem stałym umożliwia poprawę funkcji wzrokowych, np. jakości widzenia w niedowidzeniu czy widzenia stereoskopowego. Celem artykułu jest scharakteryzowanie tej metody jako narzędzia w terapii wspomagającej układ wzrokowy oraz wskazanie jej zastosowań w terapii widzenia.

ABSTRACT

The visual system may undergo both induced and spontaneous neuroplastic changes. Transcranial direct current stimulation is a method that allows direct modulation of the excitability of the cerebral cortex in humans and animals. Results from studies demonstrated beneficial effects of the method in the modulation of the excitability of occipital cortex of the brain. The use of transcranial stimulation enables improvement of visual functions, including enhanced quality of vision in amblyopia and stereoscopic vision. This article aims to characterize the method as adjunctive therapy, indicating its application in the treatment of the visual system.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY