OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Jaromir Wasyluk, Ilona Kaczmarek, Małgorzata Myślińska, Marta Dubisz

 

Adaptive optics: a new technology in diagnostic imaging

Optyka adaptywna – nowa technologia w diagnostyce obrazowej OphthaTherapy 2020; 1(25): 10-16. DOI: 10.24292/01.OT.310320.02
STRESZCZENIE

Technologia optyki adaptywnej (AO, adaptive optics) stała się w ostatnim czasie cennym narzędziem diagnostycznym w badaniach nad mikrostrukturą i funkcją siatkówki. Wykorzystując światło z zakresu bliskiej podczerwieni, kamera optyki adaptywnej umożliwia nieinwazyjne obrazowanie fotoreceptorów (głównie czopków), ściany i światła naczyń siatkówki, włókien nerwowych oraz struktur blaszki sitowej, które trudno uwidocznić za pomocą innych, stosowanych obecnie technik. Technologia AO może dostarczyć informacji o patologicznych zmianach w siatkówce, nawet gdy brakuje jakichkolwiek odchyleń od normy w obrazowych badaniach strukturalnych lub funkcjonalnych. Obecnie aparat rtx1TM (Imagine Eyes, Francja) jest jedynym urządzeniem z kamerą optyki adaptywnej dopuszczonym do badań okulistycznych w wielu krajach. W niniejszym artykule przedstawiamy krótki przegląd rozwoju technologii optyki adaptywnej oraz stale zmieniające się możliwości jej zastosowania w diagnostyce okulistycznej.

ABSTRACT

The adaptive optics (AO) technology has become a valuable diagnostic tool in vision research for studying retinal microscopic structure and function. It is an infrared adaptive optics retinal camera that allows non-invasive visualization of cone photoreceptor cells, the retinal vessel wall and lumen diameter, nerve fibers, and structure of lamina cribrosa, that remain invisible with other current diagnostic techniques. The AO technology may provide information about the pathologic changes in the retina, even in the absence of structural or functional abnormalities in the current diagnostic imaging. The rtx1TM (Imagine Eyes, France) is the only AO imaging device that has received regulatory clearance for ophthalmic examinations in multiple countries. In this article we present a brief overview of AO development, and its evolving range of applications in ophthalmic diagnostics.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS