OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Jan Kucharczuk, Katarzyna Lahutta-Kordys

Pigment epithelial detachment – multimodal diagnosis in clinical practice – part one

Odwarstwienie nabłonka barwnikowego – diagnostyka multimodalna w codziennej praktyce klinicznej – część pierwsza OphthaTherapy 2019; 4(24): 215-222. DOI: 10.24292/01.OT.311219.01
STRESZCZENIE

Odwarstwienie nabłonka barwnikowego jest częstą patologią występującą w różnych chorobach siatkówki. Rozpoznanie to ustala się bardzo często, ale nie zawsze w prawidłowym znaczeniu i bez wyraźnego rozróżnienia między jego typami. Odmienna patogeneza i typ zmian wiążą się z charakterystycznymi cechami w badaniu angiografii fluoresceinowej, autofluorescencji, spektralnej koherentnej tomografii optycznej i badaniu angiograficznym opartym na koherentnej tomografii optycznej. W niniejszym artykule zwrócimy uwagę na istotne elementy stosowanej w codziennej praktyce klinicznej diagnostyki multimodalnej tej patologii, pozwalające prawidłowo określić jej typ, naturalny przebieg oraz postępowanie terapeutyczne.

ABSTRACT

Pigment epithelial detachment is a common pathology occurring in various retinal diseases. This diagnosis is established very often, but not always accurately and without a clear distinction between its types. Different pathogenesis and type of lesions are associated with characteristic features in fluorescein angiography, autofluorescence, spectral optical coherence tomography and angiography based on optical coherence tomography. In this article we will try to draw attention to the essential elements used in daily practice multimodal diagnosis of this pathology that help correctly determine its type, natural course and therapeutic management.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS