OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Tomasz Osiej

 

Personal data protection – where to start?

Ochrona danych osobowych – od czego zacząć? OphthaTherapy 2019; 1(21): 51-54. DOI: 10.24292/01.OT.300319.08
STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł skupia się na wymogach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do prywatnych praktyk lekarskich. Rozpoczyna się od opisania 2 podstawowych funkcji, które może pełnić podmiot przetwarzający dane osobowe, tj. administratora oraz podmiotu przetwarzającego. Następnie przyporządkowano ww. role do lekarzy w zależności od charakteru ich pracy (w szpitalu lub w ramach prywatnej praktyki lekarskiej), wraz z opisem podstaw przetwarzania danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia. Ostatnia część zawiera najważniejsze elementy ochrony danych, od których powinien zacząć każdy lekarz. Są nimi: wdrożenie odpowiednich technicznych oraz organizacyjnych środków bezpieczeństwa, przekazanie dokładnego obowiązku informacyjnego pacjentom, jak również wprowadzenie podstawowej dokumentacji dotyczącej danych osobowych, tj. rejestru czynności przetwarzania danych oraz procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.

ABSTRACT

The present article focuses on the main General Data Protection Regulation requirements for private medical practices. It starts with description of 2 basic capacities in which an entity processing personal data can act, i.e. the controller or processor. Then, aforementioned roles are allocated to the physicians depending on the nature of their work (hospital or private medical practice), together with the description of legal basis for personal data processing in healthcare sector. The last part contains the most important elements of data protection that any physician should start with. These are: implementation of adequate technical and organisational security measures, provision of accurate privacy notice to patients as well as introduction of basic personal data documentation, i.e. the records of processing activities and personal data breach notification procedure.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS