OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Jarosław Woroń

 

Nepafenac in the practice of an ophthalmologist – what determines its effectiveness and safety of use?

Nepafenak w praktyce lekarza okulisty – co decyduje o jego skuteczności i bezpieczeństwie stosowania? OphthaTherapy 2019; 1(21): 39-42. DOI: 10.24292/01.OT.300319.06
STRESZCZENIE

W terapii zapalnych chorób narządu wzroku okulista staje niejednokrotnie przed niełatwym wyborem strategii leczenia farmakologicznego. Warto pamiętać, że dostępne leki okulistyczne mogą zasadniczo różnić się między sobą, stąd tak istotne jest uwzględnienie profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego stosowanych leków. Odmienne mechanizmy działania, a także różna tolerancja miejscowo stosowanych leków mogą wpływać zarówno na efektywność, jak i bezpieczeństwo leczenia.

ABSTRACT

In the treatment of inflammatory eye diseases, the ophthalmologist often has to face a difficult choice of pharmacological treatment strategies. It is worth remembering that the available ophthalmic drugs may differ substantially from one another, hence it is important to take into account the pharmacokinetic- pharmacodynamic profile of the drugs used. Different mechanisms of action as well as different tolerance of topically applied drugs can affect both the effectiveness and safety of the treatment.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS