OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Anton Hommer

 

Glaucoma and generics in Europe

Jaskra i leki generyczne w Europie OphthaTherapy 2019; 1(21): 31-36. DOI: 10.24292/01.OT.300319.05
STRESZCZENIE

Oryginalne leki i leki generyczne stosowane w jaskrze różnią się od siebie. Może to prowadzić do gorszej tolerancji na leki i w rezultacie do pogorszenia przestrzegania zaleceń przez pacjentów. Dlatego istotną kwestią jest, oprócz skuteczności leku, jego optymalna tolerancja ze strony pacjenta. Ewentualne różnice w lepkości, pH, wielkości kropli i napięciu powierzchniowym mogą mieć istotny wpływ na dostarczanie aktywnej cząsteczki do receptorów w oku i jej klinicznie istotną skuteczność. Różnice te, poza różnym wyglądem i obsługą „nowej” butelki, mogą powodować problemy z przestrzeganiem zaleceń przez pacjentów w przypadku zastosowania nowego preparatu.

ABSTRACT

Original drugs and generic drugs used in glaucoma differ from each other. This can lead to worse drug tolerability and, as a result, to worse patients’ compliance. Therefore, an essential issue is, besides the drug’s efficacy, its optimal tolerability for the patient. The potential differences in viscosity, pH, drop size, and surface tension has a potential strong influence on the complex delivery mechanism of the active molecule to the receptors in the eye and its clinical relevant efficacy. These differences, in addition to different appearance and handling of a “new” bottle, may pose problems with patients’ compliance after using a new preparation.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS