OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Paweł Klonowski, Agata Prokopiuk

 

Intraocular toric lenses and their application in the correction of astigmatism in cataract surgery – analysis of the refraction outcome and axial stability of the AcrySof® IQ Toric SN6ATx intraocular lens

Wewnątrzgałkowe soczewki toryczne i ich zastosowanie w korekcji astygmatyzmu w chirurgii zaćmy – analiza wyniku refrakcji oraz stabilności osiowej soczewki AcrySof® IQ Toric SN6ATx OphthaTherapy 2018; supl. 3: 25-30 DOI: 10.24292/01.OT.sup3031218.04
STRESZCZENIE

Cel: Celem pracy jest ocena wyników ostrości wzroku do dali, refrakcji obiektywnej, keratometrii rogówkowej oraz stabilności rotacyjnej soczewki u pacjentów poddanych operacji zaćmy z implantacją jednoogniskowej soczewki torycznej AcrySof® IQ Toric SN6ATx w 6-miesięcznym okresie obserwacji. Materiał i metody: Do badania włączono 40 oczu 30 pacjentów. Poddano ich operacji zaćmy metodą koaksjalnej fakoemulsyfikacji z szerokością cięcia rogówkowego 2,2 mm oraz z implantacją soczewki AcrySof® IQ Toric SN6ATx. Przed zabiegiem oraz 6 miesięcy po nim oceniono ostrość wzroku do dali bez korekcji oraz z najlepszą korekcją, refrakcję obiektywną, keratometrię rogówkową oraz stabilność rotacyjną implantu w torebce. Wyniki: W 6-miesięcznym okresie obserwacji zanotowano istotną statystycznie poprawę ostrości wzroku do dali bez korekcji oraz z najlepszą korekcją (p = 0,00 oraz p = 0,00). Nie zaobserwowano istotnej statystycznie zmiany w wielkości keratometrii rogówkowej w południku płaskim oraz stromym (p = 0,45 oraz p = 0,12) ani w cylindrze rogówkowym (p = 0,49). Odnotowano istotne statystycznie zmniejszenie mocy cylindrycznej w refrakcji obiektywnej (p = 0,00). Średnie odchylenie osi wszczepionej soczewki od zaplanowanej osi implantacji wyniosło 3,35°. Nie odnotowano powikłań śród- ani pooperacyjnych u żadnego z pacjentów. Wnioski: Implantacja soczewki torycznej AcrySof® IQ Toric IOL SN6ATx jest bezpiecznym i efektywnym sposobem korekcji astygmatyzmu rogówkowego w trakcie operacji zaćmy

ABSTRACT

Purpose: To evaluate distance visual acuity, objective refraction, corneal keratometry and rotational stability after cataract surgery with an implantation of monofocal AcrySof® IQ Toric SN6ATx in a 6 months follow up. Material and methods: A total of 40 eyes of 30 patients underwent 2.2 mm coaxial cataract surgery with an implantation of AcrySof® IQ SN6ATx. Before and six months after the surgery uncorrected and best-corrected distance visual acuity, objective refraction, corneal keratometry and rotational stability of the implant were analyzed. Results: Six months after the surgery there was statistically significant improvement of uncorrected and best-corrected distance visual acuity (p = 0.00). There was no significant change in corneal keratometry in flat and steep meridian (p = 0.45 and p = 0.12) and keratometric cylinder (p = 0.49). There was statistically significant decrease in objective refraction cylinder (p = 0.00). The mean rotation of an implanted intraocular lens axis was 3,35°. There were no intra- and post-operative complications in any of the patients. Conclusions: AcrySof® IQ Toric SN6ATx implantation is a safe and effective method to correct corneal astigmatism during cataract surgery.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS