OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Łukasz Szmuksta

 

Laser vitreolysis – indications and the course of the procedure

Witreoliza laserowa – wskazania i przebieg zabiegu OphthaTherapy 2018; 4(20): 259-261 DOI: 10.24292/01.OT.311218.08
STRESZCZENIE

Jedną z metod postępowania z mętami ciała szklistego jest witreoliza laserem Nd:YAG. Witreoliza wykonana prawidłowo i przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu, tj. lasera oraz odpowiednich soczewek, jest bezpieczna i przewidywalna. Do witreolizy Nd:YAG kwalifikuje się pacjentów z mętami w obszarze centralnej części ciała szklistego. Zabieg, polegający na odparowaniu mętów ciała szklistego, jest wykonywany u pacjentów bez innych współistniejących schorzeń narządu wzroku. Dzięki uzyskaniu przełamania optycznego precyzyjnie skoncentrowanej wiązki lasera u części chorych umożliwia on uwolnienie od tej uporczywej dolegliwości. Zabieg jest przeprowadzany w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu kroplowym po uprzedniej mydriazie. W razie potrzeby może zostać powtórzony.

ABSTRACT

Treatments for vitreous floaters include Nd:YAG laser vitreolysis. A properly performed vitreolysis procedure using dedicated equipment (i.e. laser and appropriate lenses) is safe and predictable. Nd:YAG vitreolysis is performed in patients with floaters in the central vitreous region and without other ocular co-morbidities. The treatment involves evaporation of the vitreous floaters. Thanks to the optical breakdown of a precisely focused laser beam, it produces complete relief from the persistent problems in some patients. It is an outpatient procedure conducted under local anesthesia after prior mydriasis. YAG laser vitreolysis can be repeated if necessary.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS