OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Adam Cywiński, Sandra Penter, Łukasz Bednarski, Daniela Ferda-Lewińska, Marcin Gacek

 

Bifocal toric intraocular lenses – 6 years of own experience

Dwuogniskowe toryczne soczewki wewnątrzgałkowe – 6 lat doświadczeń własnych OphthaTherapy 2018; 4(20): 246-253 DOI: 10.24292/01.OT.311218.06
STRESZCZENIE

Przedstawiono retrospektywną analizę parametrów widzenia oraz zgłaszanych dolegliwości pooperacyjnych u 428 pacjentów (606 oczu) poddanych zabiegowi usunięcia zaćmy lub refrakcyjnej wymianie soczewki z implantacją soczewek dwuogniskowych z grupy Oculentis®. Wszczepienia jedno- lub obuocznego dokonano u pacjentów normowzrocznych, krótkowzrocznych, nadwzrocznych oraz u pacjentów ze stwierdzonym astygmatyzmem rogówkowym. Największą grupę stanowiły osoby, którym wszczepiono soczewki sferyczne z addycją do bliży o wartości 3,0 Dsph, w dalszej kolejności – z addycją 1,5 Dsph oraz soczewki toryczne. Osobną grupę poddaną analizie stanowili pacjenci, u których wykonano zabieg witrektomii tylnej, oraz pacjenci, u których przedoperacyjnie stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe plamki typu starczego (AMD). Głównymi kryteriami kwalifikacyjnymi do zabiegu były chęć pozbycia się korekcji okularowej oraz możliwość uzyskania dobrej ostrości wzroku do dali i bliży. Praktycznie wszyscy pacjenci uzyskali satysfakcjonującą ostrość wzroku oraz jakość widzenia przy zachowaniu określonych kryteriów kwalifikacyjnych. Jedno z kryteriów zakłada, iż u pacjentów z większą średnicą źrenicy, powyżej 5,8 mm, wszczepiano soczewkę z mniejszą addycją do bliży, a astygmatyzm rogówkowy korygowano nawet przy wartościach poniżej 1 Dcyl.

ABSTRACT

A retrospective analysis of parameters of vision and postoperative complaints in 428 patients (606 eyes) undergoing cataract surgery or clear lens extraction with ontime bifocal lens implantation from Oculentis®. An artificial lens implantation has been used in one or in both eyes in patients without preoperative eye defect. Next groups have included patients with preoperative hyperopia, myopia and with corneal astigmatism. The biggest number of patients have got spherical lenses with addition +3,0 Dsph to near distances, subsequently with addition +1,5 Dsph and toric lenses. Another two groups who were analyzed were whose patients who needed posterior vitrectomy and who have been preoperatively diagnosed with Age Related Macular Changes, dry and exudative changes. The main inclusion criteria was a need to become free of glasses to far and near distances. Almost all of patients have gained satisfactory visual acuity and quality of vision while maintaining the appropriate inclusion criteria. One of the criteria assumes that patients with bigger size of the pupil have implanted lenses with less addition to near distances and corneal astigmatism was corrected even if the value was below 1 dioptria.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS