OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Weronika Wieczorek-Wojtaszek, Wojciech Adamski, Andrzej Dmitriew, Jarosław Kocięcki

 

Refractive lens exchange with a trifocal lens Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – a controversy or a standard

Refrakcyjna wymiana soczewki z wszczepieniem soczewki trójogniskowej Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – kontrowersja czy standard OphthaTherapy 2018; supl. 2: 12-17 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.02
STRESZCZENIE

Refrakcyjna wymiana soczewki to wciąż stosunkowo nowa i nadal nieco kontrowersyjna metoda korekcji wad refrakcji. Polega ona na przeprowadzeniu operacji usunięcia soczewki własnej pacjenta techniką fakoemulsyfikacji przy nieistniejących lub nieistotnych dla widzenia zmętnieniach w soczewce, a następnie wszczepieniu sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Wraz z udoskonaleniem technik operacyjnych i coraz większą dostępnością soczewek wewnątrzgałkowych wieloogniskowych, pozwalających na szerokie spektrum odległości ostrego widzenia, technika ta staje się atrakcyjną alternatywą dla laserowej korekcji wady refrakcji, zwłaszcza w populacji narażonej na starczowzroczność. Do badania zakwalifikowano 7 pacjentów (11 oczu) operowanych wyłącznie ze względu na wadę refrakcji i/lub starczowzroczność, z wszczepioną soczewką AcrySof® IQ PanOptix® firmy Alcon. Oceniano wadę refrakcji, zarówno skorygowaną, jak i nieskorygowaną ostrość wzroku do dali i bliży oraz poprawę jakości życia i zadowolenie pacjentów po zabiegu. Refrakcyjna wymiana soczewki stanowi skuteczną alternatywę dla laserowej korekcji wzroku, przy czym jest pozbawiona takich ograniczeń zastosowania lasera, jak: wysoka krótkowzroczność, nadwzroczność, grubość rogówki czy zespół suchego oka.

ABSTRACT

Refractive lens exchange is still relatively new and slightly controversial method of correcting the refractive errors. The surgery consists of extracting the patient’s own lens using phacoemulsification technique in non-existent or irrelevant for sight opacifications in lens and implant of artificial intraocular lens. With modern surgery technique improvements and higher multifocal intraocular lens availability allowing the wide spectrum of acute vision, this technique becomes an attractive alternative to laser vision correction, especially in societies with higher presbyopia rates. The study included 7 patients (11 eyes) operated solely for refractive errors and/or presbyopia with Alcon AcrySof® IQ PanOptix® implant. In examination we evaluated refractive errors, both corrected and uncorrected visual acuity for distance and near, and improved quality of life and patient satisfaction after surgery. Refractive lens exchange is an effective alternative to laser eye surgery, at the same time being free from laser limitations such as high myopia or hyperopia, cornea thickness or dry eye syndrome.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS