OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Magdalena Derebecka, Andrzej Grzybowski

Low vision rehabilitation worldwide

Rehabilitacja osób słabowidzących na świecie OphthaTherapy 2018; 3(19): 194-199 DOI: 10.24292/01.OT.300918.8
STRESZCZENIE

Rehabilitacja osób słabowidzących staje się bardzo ważną gałęzią okulistyki, gdyż upośledzenie wzroku i ślepota są narastającym problemem nie tylko w krajach rozwijających się, lecz także wysoko rozwiniętych. Jest to bezpośrednia konsekwencja rosnącej średniej długości życia i starzenia się populacji. Upośledzenie widzenia ma olbrzymie konsekwencje społeczne i ekonomiczne, a działania rehabilitacyjne mogą mieć realny wpływ na ich zmniejszenie. Założeniem pracy jest przedstawienie celu i korzyści płynących z rehabilitacji osób słabowidzących, a także omówienie barier w dostępie do opieki oraz jej modeli w poszczególnych krajach.

ABSTRACT

Low vision rehabilitation is becoming a very important branch of ophthalmology, as visual impairment and blindness are a growing problem not only of developing countries. This is a direct consequence of the growing average life expectancy and aging of population. Low vision has enormous social and economic consequences, and rehabilitation activities can have a real impact on their reduction. The aim of the work is to present the purpose and benefits of rehabilitation of the visually impaired, as well as to discuss barriers in access to medical care and its models in individual countries.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS