OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Małgorzata Karolczak-Kulesza, Agnieszka Karolczak-Tomkiewicz, Elżbieta Chlebowska

Optic neuropathy in multiple sclerosis and other neurodegenerative diseases – diagnostics and therapeutic procedures

Neuropatia nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego i innych chorób neurodegeneracyjnych – metody postępowania diagnostyczno-terapeutycznego OphthaTherapy 2018; 3(19): 187-193 DOI: 10.24292/01.OT.300918.7
STRESZCZENIE

Etiologia stwardnienia rozsianego (SM, sclerosis multiplex) i innych chorób neurodegeneracyjnych jest bardzo złożona. Może się wiązać z wieloma czynnikami działającymi jednocześnie lub kaskadowo. Istotę choroby stanowi wieloogniskowe rozsiane uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN), które powoduje zróżnicowane objawy neurologiczne i okulistyczne. Częstość występowania wynosi 50/105–100/105 w zależności od szerokości geograficznej. Schorzenia neurodegeneracyjne zależnie od lokalizacji ognisk procesu chorobowego mogą dawać szereg zróżnicowanych objawów okulistycznych. Autorzy przestawiają współczesne spojrzenie na możliwości postępowania diagnostyczno- terapeutycznego u pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem chorych z neuropatią nerwu wzrokowego w przebiegu SM, podkreślając rolę okulisty i kładąc ogromny nacisk na znaczenie współpracy wielospecjalistycznej w ustalaniu właściwego rozpoznania.

ABSTRACT

The etiology of multiple sclerosis (MS) and other neurodegenerative diseases is very complex, thus it may be associated with multiple factors operating simultaneously or in cascade scheme. The essence of the disease is multifocal scattered damage to the central nervous system (CNS). The MS incidence varies 50/105–100/105 depending on latitude. Neurodegenerative diseases, dependent on the location of pathological focus areas, can produce a number of diverse ophthalmic symptoms. The authors present a contemporary look at the possibilities of diagnostic and therapeutic procedures in patients with selected neurodegenerative diseases, with particular attention to patients with optic neuropathy, in the course of MS, by emphasizing the role of ophthalmologist care and accentuating the importance of multidisciplinary co-operation in making a correct diagnosis.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS