OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 2 / 2016

list of articles:
The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in therapy of selected pathologies of the eye Zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w terapii wybranych patologii narządu wzroku
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Marika Wolniewińska, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2016; 2(10): 82-86.
Read summary
Central retinal vein occlusion – current treatment strategies Zakrzep żyły środkowej siatkówki – współczesne strategie leczenia
Paulina Glasner, Dorota Raczyńska, Leopold Glasner
OphthaTherapy 2016; 2(10): 87-92.
Read summary
Ocular tumours of the posterior segment of the eye – a short review Najczęściej występujące zmiany rozrostowe tylnego odcinka oka u dorosłych
Iwona Rospond-Kubiak, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2016; 2(10): 95-100.
Read summary
Epiretinal membranes – current diagnostics methods and surgical treatment Błony nasiatkówkowe – współczesne metody diagnostyki i leczenia
Magdalena Trębińska, Sławomir Cisiecki
OphthaTherapy 2016; 2(10): 101-105.
Read summary
Ranibizumab in the treatment of exudative age-related macular degeneration in patients, who were previously treated with aflibercept and did not achieve satisfactory results Ranibizumab w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u pacjentów, u których nie udało się uzyskać zadowalających efektów leczenia afliberceptem
Aneta Lewicka-Chomont, Wesam Taslaq, Kamila Nester-Ostrowska, Karolina Przytuła, Agnieszka Wilk
OphthaTherapy 2016; 2(10): 108-114.
Read summary
The use of minimally invasive techniques in cataract surgery and vitrectomy Zastosowanie technik miniinwazyjnych w chirurgii zaćmy i witrektomii
Małgorzata Ozimek, Dominika Nowakowska, Beata Gajda, Ewelina Cisek, Agata Wykrota, Tomasz Chorągiewicz, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2016; 2(10): 116-123.
Read summary
Chronic hypotony after trabeculectomy. A case report Przewlekła hipotonia po zabiegu trabekulektomii. Opis przypadku
Adam Cywiński, Łukasz Bednarski
OphthaTherapy 2016; 2(10): 126-130.
Read summary
Current technologies of ocular biometry Obecne techniki biometrii oka
Magdalena Turczynowska, Katarzyna Koźlik-Nowakowska, Magdalena Gaca-Wysocka, Andrzej Grzybowski
OphthaTherapy 2016; 2(10): 132-138.
Read summary
Soft contact lenses fitting for school-aged children Dobór miękkich soczewek kontaktowych u dzieci w wieku szkolnym
Katarzyna J. Witkowska
OphthaTherapy 2016; 2(10): 140-144.
Read summary
Impact of lens care products on ocular surface in contact lens wearer Oddziaływanie płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych na stan powierzchni oka u pacjenta kontaktologicznego
Piotr A. Woźniak
OphthaTherapy 2016; 2(10): 146-150.
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE