OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 1 / 2020

list of articles:
Coronavirus and the eyes. The possibilities of infection transmission, clinical symptoms and prophylaxis in the ophthalmic office Koronawirus a narząd wzroku. Możliwości zakażenia, objawy kliniczne i profilaktyka w gabinecie okulistycznym
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2020; 1(25): 5-9. 10.24292/01.OT.310320.01
Read summary
Adaptive optics: a new technology in diagnostic imaging Optyka adaptywna – nowa technologia w diagnostyce obrazowej
Jaromir Wasyluk, Ilona Kaczmarek, Małgorzata Myślińska, Marta Dubisz
OphthaTherapy 2020; 1(25): 10-16. DOI: 10.24292/01.OT.310320.02
Read summary
Pigment epithelial detachment: multimodal diagnosis in clinical practice. Part two Odwarstwienie nabłonka barwnikowego – diagnostyka multimodalna w codziennej praktyce klinicznej – część druga
Jan Kucharczuk, Katarzyna Lahutta-Kordys
OphthaTherapy 2020; 1(25): 17-29. 10.24292/01.OT.310320.03
Read summary
Cell therapy in degenerative retinal diseases: expectations and threats Terapia komórkowa w schorzeniach zwyrodnieniowych siatkówki – nadzieje i zagrożenia
Anna Machalińska
OphthaTherapy 2020; 1(25): 30-35. DOI: 10.24292/01.OT.310320.04
Read summary
The potential usage of D2 dopaminergic agonists in the treatment of VEGF-related eye diseases Potencjalne zastosowanie agonistów dopaminergicznych D2 w leczeniu VEGF-zależnych chorób oczu
Maciej Osęka, Katarzyna Saładziak, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Jacek Dziedziak, Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Anna Święch
OphthaTherapy 2020; 1(25): 36-39. DOI: 10.24292/01.OT.310320.05
Read summary
Zoonoses in ophthalmology. Part 2. Ocular larva migrans syndrome Choroby odzwierzęce w okulistyce. Część 2. Zespół larwy wędrującej ocznej
Piotr Borkowski
OphthaTherapy 2020; 1(25): 40-45. DOI: 10.24292/01.OT.310320.06
Read summary
Capsular bag distension syndrome: an uncommon complication following cataract surgery Zespół rozdęcia torebki soczewki – rzadkie powikłanie po operacji zaćmy
Piotr Kanclerz, Katarzyna Przewłócka
OphthaTherapy 2020; 1(25): 46-50. DOI: 10.24292/01.OT.310320.07
Read summary
Outcomes of posterior chamber iris-claw intraocular lenses implantation in aphakic eyes with insufficient capsular support: retrospective observational study Efekty wszczepienia implantów iris-claw do komory tylnej w oczach bezsoczewkowych z niestabilną torebką – retrospektywne badanie obserwacyjne
Ilona A. Kaczmarek, Jaromir Wasyluk, Ilona Jędrzejewska, Małgorzata Myślińska, Marek E. Prost
OphthaTherapy 2020; 1(25): 51-58. DOI: 10.24292/01.OT.310320.08
Read summary
Iris plastic surgery. Part 2. Surgery with iris implants and combined techniques. A case series report Chirurgia plastyczna tęczówki. Część 2. Chirurgia z użyciem implantów tęczówkowych oraz techniki łączone. Opisy przypadków
Adam Cywiński
OphthaTherapy 2020; 1(25): 59-65. DOI: 10.24292/01.OT.310320.09
Read summary
Biomolecular quantum resonance in the treatment of dry eye disease Leczenie zespołu suchego oka za pomocą kwantowego rezonansu komórkowego
Piotr Fryczkowski
OphthaTherapy 2020; 1(25): 66-70. DOI: 10.24292/01.OT.310320.10
Read summary
"Current Concepts in Ophthalmology": A new manual on the publishing market „Najnowsze osiągnięcia w okulistyce” – nowy podręcznik na rynku wydawniczym
Robert Rejdak
OphthaTherapy 2020; 1(25): 73-74. DOI: 10.24292/01.OT.310320.11
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE