OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

cover

OphthaTherapy 4, Grudzień 2018

From the editorial board:

Szanowni Państwo,

oddajemy do PaÅ„stwa rÄ…k kolejny, dwudziesty już numer „OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce”, którym koÅ„czymy piÄ…ty rok wydawania naszego czasopisma. ZnajdÄ… w nim PaÅ„stwo publikacje dotyczÄ…ce leczenia różnych schorzeÅ„ narzÄ…du wzroku.

Numer otwiera bardzo ciekawy artykuÅ‚ autorstwa prof. Victora Chonga z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu w Oksfordzie pt. How new generation lasers are different from each other? omawiajÄ…cy obecne możliwoÅ›ci leczenia chorób siatkówki z zastosowaniem laserów nowej generacji. Dwie nastÄ™pne publikacje poÅ›wiÄ™cone sÄ… operacjom zaćmy. Jedna z nich koncentruje siÄ™ na problemach zwiÄ…zanych z rozwojem zaćmy po witrektomii. W drugiej przedstawione sÄ… wyniki implantacji soczewek dwuogniskowych oparte na wÅ‚asnych obserwacjach dużej grupy chorych. ZachÄ™cam również do lektury trzech artykuÅ‚ów poÅ›wiÄ™conych leczeniu i diagnostyce zmian dna oka: polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej, skutecznoÅ›ci leczenia wysiÄ™kowej postaci zwyrodnienia plamki zwiÄ…zanego z wiekiem za pomocÄ… ranibizumabu oraz problemom diagnostyki wewnÄ…trzgaÅ‚kowych znamion barwnikowych. NastÄ™pna publikacja omawia wskazania i przebieg witreolizy laserowej, ostatnio wprowadzonej metody leczenia zmian w ciele szklistym. Kolejna praca poÅ›wiÄ™cona jest problemowi stosowania leków oryginalnych i ich odpowiedników w terapii okulistycznej. BÄ™dÄ… siÄ™ PaÅ„stwo mogli również zapoznać z opisem ciekawego przypadku klinicznego, a mianowicie ciaÅ‚a obcego w woreczku Å‚zowym.

Prace w tym numerze poÅ›wiÄ™cone sÄ… zatem szerokiemu wachlarzowi zagadnieÅ„ i zapewne wielu z naszych Czytelników znajdzie interesujÄ…ce dla siebie opracowanie. Serdecznie zapraszam wszystkich PaÅ„stwa do lektury niniejszego zeszytu, zaÅ› Autorom prezentowanych publikacji bardzo dziÄ™kujÄ™ za trud wÅ‚ożony w ich przygotowanie.

W imieniu caÅ‚ego zespoÅ‚u „OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce” chciaÅ‚bym zÅ‚ożyć wszystkim Czytelnikom najlepsze życzenia noworoczne: oby 2019 rok byÅ‚ lepszy nie tylko dla PaÅ„stwa, ale również dla okulistyki polskiej i pokrewnych dziedzin medycyny, których przedstawiciele wspóÅ‚pracujÄ… z lekarzami okulistami dla dobra naszych pacjentów.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS

reklama