OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Informacje dla autorów

FORMAT PRAC

1. Prace powinny być nadesłane e-mailem na adres redakcji: ophtha@wiml.waw.pl.

2. Objętość prac (łącznie z piśmiennictwem, tabelami i rycinami) nie powinna przekraczać 8 stron A4 w formacie Word, przy zachowaniu następujących zasad: wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5 linii, margines lewy 2 cm, margines prawy 3 cm.

8 stron A4 w formacie Word

3. Mogą być zgłaszane prace w języku polskim i angielskim.

4. Do pracy należy dołączyć zgodę wszystkich autorów na publikację. Zgoda na publikację jest równoznaczna z oświadczeniem autorów, że praca nie była publikowana w całości w innym czasopiśmie.

5. Główny tekst pracy powinien zostać przesłany jako oddzielny plik tekstowy. Preferowany format to Microsoft Word, ale akceptowane są także pozostałe formaty tekstowe.

6. Zdjęcia i grafiki powinny być nadesłane w jednym z podanych formatów: *.jpg, *.eps, *.bmp, *.gif, *.tif, *.cdr, *.ai. Materiały skanowane powinny mieć rzeczywisty rozmiar, jaki ma być użyty w publikacji, oraz rozdzielczość 300 dpi. Wszystkie dostarczone materiały powinny być dokładnie opisane.

7. Ryciny nie powinny zawierać logotypów, nazw handlowych ani innych znaków towarowych pozwalających na identyfikację producentów.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU
Każdego manuskrypt powinien składać się z następujących elementów:
Strona tytułowa – powinna zawierać:

• pełny tytuł pracy (polski i angielski)

• pełne imię i nazwisko autora (autorów)

• pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego (których) praca pochodzi

• tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika ośrodka

• adres, na jaki autor życzy sobie otrzymywać korespondencję, wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu (prosimy o zaznaczenie, czy autor wyraża zgodę na publikację numeru telefonu) i adresem poczty elektronicznej.

Streszczenie:

- powinno składać się z ok. 700 znaków ze spacjami. Nie należy stosować w nim skrótów.

Streszczenie - ok. 700 znaków

Najważniejsze:

– jedno zdanie określające główną myśl publikacji (w j. polskim i angielskim) do 186 znaków ze spacjami.

Słowa kluczowe :

– 3–6, w językach polskim i angielskim.

Zdjęcie cyfrowe pierwszego autora.
Tekst główny:

– praca oryginalna powinna składać się z następujących części: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski, piśmiennictwo, ryciny i opisy do nich. Autorzy powinni posługiwać się językiem naukowym, unikając żargonu, klisz językowych i laboratoryjnego slangu.

Skróty:

– przy pierwszy zastosowaniu skrótu konieczne jest podanie pełnego brzmienia, a także dodatkowo w każdym opisie wszystkich tabel i rycin.

Nazwy substancji leczniczych:

- należy stosować nazwy chemiczne substancji leczniczych. Nazwy handlowe są dopuszczalne jedynie w przypadku preparatów wieloskładnikowych, w których nie można wydzielić jednej substancji czynnej, oraz nazw urządzeń/systemów terapeutycznych.

Informacja o finansowaniu i konflikcie interesów:

– należy wymienić źródła finansowania pracy oraz możliwe konflikty interesów wszystkich autorów.

Piśmiennictwo:

– odnośniki w tekście należy podawać w nawiasach kwadratowych w kolejności cytowania. Należy stosować skróty tytułów czasopism zgodne z zasadami Index Medicus, National Library of Medicine.

Ryciny i tabele:

– jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego rysunku lub tabeli, należy podać źródło. W przypadku wykorzystania tabeli lub ryciny, do których autorzy nie posiadają praw, muszą uzyskać zgodę ich dysponenta na wykorzystanie oraz zaznaczyć, z jakiego źródła pochodzą. Tabele nie mogą powtarzać informacji podanych w tekście.

Spis rycin i tabel:

– osobny plik zawierający tytuły wszystkich tabel i rycin.

PIŚMIENNICTWO
Piśmiennictwo powinno być ułożone według kolejności cytowania w pracy. Liczba cytowanych prac w przypadku artykułów oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 25.
Przy opisach artykułów z czasopism należy podać:

• nazwisko autora, pierwszą literę imienia (przy większej niż 3 liczbie autorów podaje się tylko pierwszych trzech i adnotację „et al.”)

• tytuł pracy

• skrót tytułu czasopisma

• rok wydania

• numer tomu (rocznika)

• numery stron, na których zaczyna się i kończy artykuł.)

Należy zachować zapis i interpunkcję ściśle według poniższego przykładu:

Hanfstein B, Mueller MC, Hehlmann R, et al. Early molecular and cytogenetic response is predictive for long-term progression-free and overall survival in chronic myeloid leukemia (CML). Leukemia 2012; 26: 2096-2112.

Przy opisach książek należy podać:

• nazwisko autora, pierwszą literę imienia (przy pracach zbiorowych nazwisko redaktora odpowiedzialnego podaje się po tytule książki i skrócie „ed.”)

• tytuł

• numer wydania

• wydawnictwo

• miejsce i rok wydania.

Należy zachować zapis i interpunkcję ściśle według poniższego przykładu:

DeLellis RA, Lloyd RV, Heitz PU, et al. Pathology and Genetics of Tumours of Endocrine Organs. IARC Press, Lyon 2004.

 
Przy opisach rozdziałów i części książek należy podać:

• nazwisko autora

• tytuł cytowanej części

• tytuł całej pracy

• nazwisko redaktora odpowiedzialnego i „ed.”

• numer wydania

• wydawnictwo

• miejsce i rok wydania

• numery stron cytowanej części.

Należy zachować zapis i interpunkcję ściśle według poniższego przykładu:

Johanson A, Miller V, Preis P, et al. Pathophysiology of Corneal Dystrophies. [In:] Cornea and Corneal Diseases. Jones B, Mio S (ed). JAC Press, London2004.

ETYKA

1. Ponieważ wszyscy autorzy są odpowiedzialni za treści prezentowane w publikacji, przed publikacją muszą zapoznać się z wersją ostateczną i ją zaakceptować.

2. Badania z udziałem ludzi lub zwierząt muszą być prowadzone zgodnie z Code of Ethics of the World Medical Association (Deklaracja Helsińska) i dyrektywą EU2010/63/EU.

POPRAWKI

W przypadku konieczności wprowadzenia do tekstu zmian zostanie on odesłany do autorów, którzy muszą wprowadzić stosowne poprawki w terminie podanym przez redakcję. Redakcja zachowuje prawo do wprowadzania do tekstu poprawek językowych i edytorskich.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY